نقاشی رئالیسم

نقاشی رئالیسم از آغاز پیدایش معناهای متفاوتی را در بر داشته است. در اغلب منابع تاریخ هنر موجود، منشاء پیدایش این واژه را مربوط به قرن نوزده فرانسه دانسته و نقاشانی چون گوستاو کوربه و فرانسوا میله بعنوان سردمداران این جنبش هنری شناخته میشوند. در آن دوران، رئالیسم به سبکی از نقاشی گفته میشد که مضامین آن را عمدتا زندگی مردم فرودست و طبقات متوسط اجتماع تشکیل میداد. گوستاو کوربه نقاش، همچنین از نظریه پردازان این سبک نیز بشمار میرود. بدلیل غلبه افکار سوسیالیستی و چپگرایانه در محافل روشنفکری آن دوره، هنرمندان متاثر از این جریان، عمدتا به نمایش زندگی مردم عادی و دهقانان و کارگران روی میاوردند و رئالیسم به سبکی از نقاشی گفته میشد که زندگی افراد عادی اجتماع و کارگران و دهقانان را به طور واقعی به تصویر میکشید.
این تعریف از رئالیسم بعدها دستخوش تغییراتی چند میگردد و بار اجتماعی و مردمگرایانه آن جای خود را به مضامین دیگری از زندگی انسانها میدهد. امروزه رئالیسم در شکلهای گوناگونی به حیات خود ادامه میدهد که در تمام آنها بازتابی از انسان و زندگی انسان مانند زندگی اجتماعی، یا زندگی فردی، یا زندگی روحی روانی و یا حتی زندگیهای درونیتر انسانها نیز به چشم میخورد. به هر صورت آنچه که یک نقاشی رئالیستی را از گونه های مشابه خود که رویکردی واقعگرایانه دارند متمایز مینماید، همین درونمایه ژرف و انسانگرایانه و بعارتی ساده تر عمق و محتوای مضامین آن میباشد.

نقاشی رئالیسم

تابلوی سنگ شکنان، اثر رئالیستی گوستاو کوربه

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است