نقاشی اکسپرسیونیسم

نقاشی اکسپرسیونیسم به سبکی از نقاشی گفته میشود که در آن، درونگرایی و بیان احساسات و عواطف درونی هنرمند به عنوان هدف و اولویت اصلی نقاشی قرار میگیرد. اکسپرسیونیسم در حالت بحرانیِ قبل از جنگ جهانی اول متولد شد. روح حساس و تاثیر پذیر هنرمند اکسپرسیونیست در جو ملتهب و نا آرام شروع جنگ جهانی، اعتراض، تنفر و اضطراب را درونمایه بسیاری از آثار اکسپرسیونیستی نمود که حاصل آن شکلهای غیر طبیعی و دفرماسیون و اغراقهایی است که واقعیت را با قالب طبیعی خویش بیگانه میسازد. اکسپرسیونیسم رنگها را از حالت طبیعی دور کرده و قدرت بیانی را در آنها شدت میبخشد.
اکسپرسیونیسم اول بار در آلمان پا گرفت و به سایر کشورها مثل فرانسه و بلژیک و ... راه یافت. بسیاری از هنرمندان اکسپرسیونیسم متاثر از وضعیت کلی بشر بوده اند. اعتراض به وضعیت اندوه بار آدمی و جستجو برای یافتن اسطوره در آثار بکمان، آرزوی وصال یگانه در آثار بارلاخ، نمایش فقر اجتماعی و رنجهای بشری در آثار کولویتس، و نمایش درد و حرمان اجتماعی در آثار دیکس زاییده دیدگاه یأس و نا امیدی هنرمند در فضای پر از اندوه و رنج جنگ جهانی و بیم و هراس از آینده بشریت است. از بانیان اکسپرسیونیست میتوان از ادوارد مونش نقاش نروژی نام برد.

نقاشی اکسپرسیونیسم

تابلوی جیغ، اثر اکسپرسیونیستی ادوارد مونش

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است