نقاشی امپرسیونیسم

نقاشی امپرسیونیسم به نوعی از نقاشی گفته میشود که در آن بازیهای نور و رنگ در طبیعت به عنوان مهمترین مسئله قابل پردازش در تابلو تلقی میشود. نقاشی امپرسیونیستی بدنبال کشفیات قوانین نور و رنگ و همچنین پیشرفتهای حاصل در عرصه عکاسی دهه هفتاد قرن نوزده میلادی رواج میابد. دلمشغولی عمده نقاش امپرسیونسیت تلالو نور و رنگ در موضوع و یا مدل نقاشی است و نقاش با دوری جستن از توجه به محتویات و احساسات درونگرایانه، تنها به انعکاس تاثیر پذیری بصری خویش در مواجهه با تابش نور خورشید بر موضوع نقاشی و دگرگونیهای ظاهری تلالو نور و رنگ بر اشیا پیرامون خویش میپردازد. هنرمندان این سبک به دنبال ترسیم تصاویر لغزان و گذرای طبیعت بودند، تصاویری که به طور پایدار و ثابت در طبیعت به چشم نمی‌خورد و با ارتعاشات لغزان نور، به چشم نقاش امپرسیونیسم می‌آمد و خیلی زود هم زوال می‌یافت.
مونه، رنوار و سیسلی از سردمداران اولیه این سبک به شمار می آیند. فرانسه کشوری است که مهد امپرسیونیسم محسوب میگردد.

نقاشی امپرسیونیسم

نقاشی امپرسیونیستی اثر کلود مونه

آموزشگاه نقاشی ایکاروس مختص آموزش نقاشی به بزرگسالان میباشد و در زمینه آموزش نقاشی کودکان فعالیتی ندارد          مؤکداً از مراجعه حضوری به آموزشگاه از ساعت ۱۶ به بعد خودداری نمایید          آموزشگاه سه شنبه ها تعطیل است