ثبت نام هنرجوی ترم اولی در شروع و ابتدای ترم اول انجام میشود.

غیبت هنرجو جزو جلسات آموزشی محسوب میگردد و مسئولیتی در قبال غیبت هنرجویان بعهده آموزشگاه نمیباشد.

غیبت دو جلسه متوالی میتواند منجر به حذف نام هنرجو از لیست کلاس و جایگرینی هنرجوی جدید بجای ایشان گردد.

هنرجویانی که تمایل به ادامه حضور در کلاسها و رفتن به ترمهای بعدی را دارند میبایست در آخرین جلسه ترم، با اقدام به ثبت نام ترم بعدی، تکلیف آموزشگاه را در خصوص نگاهداری و یا عدم نگاهداری جای ایشان در کلاس مشخص نمایند. عدم ثبت نام ترم بعدی در آخرین جلسه ترم جاری، از نظر آموزشگاه انصراف از ادامه حضور محسوب میگردد و هنرجوی جدید جایگزین ایشان خواهد شد.

هنرجویانی که در جلسه آخرشان غیبت میکنند نیز میبایست با پیگیری مسئله فوق، قبل از اینکه با هنرجوی جدید جایگزین شوند وضعیت ثبت نام خود را پیگیری و مشخص نمایند. در غیر این صورت مسئولیتی بابت حفظ و نگهداری جای هنرجو در کلاس قبلی ایشان، متوجه آموزشگاه نمیباشد. ( از هنرجویان عزیز خصوصا کسانی که جلسه آخر ترمشان را غیبت میکنند و یا اینکه بهر دلیلی در جلسه آخرشان منشی آموزشگاه حضور ندارد تا به ایشان متذکر شود، مسئلت دارد تا خصوصا به نکته فوق الذکر توجه کافی مبذول دارند. )

هنرجو موظف است کارت صادره از طرف آموزشگاه را بهنگام حضور در جلسات بهمراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد.

درخواست انصراف باید چهل و هشت ساعت قبل از شروع دوره ارائه شود. با شروع اولین جلسه آموزشی ثبت نام قطعی تلقی شده و انصراف پذیرفته نخواهد شد.

رعایت حجاب اسلامی و احترام به قوانین جامعه در محیط آموزشگاه الزامیست.

اغلب اطلاع رسانیهای ضروری آموزشگاه مانند تعطیلی غیر مترقبه کلاسها، تغییرات احتمالی در برنامه ها، ارسال فایلهای ضروری و غیره از طریق گروه تلگرامی آموزشگاه صورت میگیرد. چنانچه هنرجویی در گروه تلگرامی آموزشگاه عضو نباشد مسئولیتی بابت عواقب ناشی از بی اطلاعی ایشان متوجه آموزشگاه نمیباشد.