● ثبت نام اولین دوره در شروع و ابتدای دوره انجام می پذیرد.

● هنرجو میبایست در پایان ترم خود، ثبت نام ترم بعدی را انجام دهد. در صورت عدم ثبت نام برای دوره بعدی، آموزشگاه مجاز به جایگزینی هنرجویان و متقاضیان دیگر بجای ایشان میباشد و مسئولیتی بابت حفظ و نگهداری جای هنرجو در کلاس قبلی ایشان ندارد.

● غیبت هنرجو جزو جلسات آموزشی محسوب میگردد و آموزشگاه مسئولیتی در قبال غیبت هنرجویان بعهده ندارد.

● غیبت دو جلسه متوالی میتواند منجر به حذف نام هنرجو از لیست کلاس و جایگرینی هنرجوی جدید بجای ایشان گردد.

● هنرجو موظف است کارت صادره از طرف آموزشگاه را بهنگام حضور در جلسات بهمراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد.

● درخواست انصراف باید چهل و هشت ساعت قبل از شروع دوره ارائه شود. با شروع اولین جلسه آموزشی ثبت نام قطعی تلقی شده و انصراف پذیرفته نخواهد شد.

● ثبت نام در کلاسهایی که تکمیل ظرفیت شده اند، بصورت ثبت نام رزرو انجام میپذیرد و تاریخ قطعی شروع کلاس مورد نظر پس از طی دوره انتظار و اعلام ظرفیت آزاد از طرف آموزشگاه، به هنرجو اعلام میگردد.

● رعایت حجاب اسلامی و احترام به قوانین جامعه در محیط آموزشگاه الزامیست.