مداد رنگی، آثار مداد رنگی هنرجویان

نقاشیهای مداد رنگی برخی از هنر جویان آتلیه ایکاروس در این صفحه قابل مشاهده میباشد.

جهت بزرگنمایی تصاویر . جهت بستن تصاویر بزرگ شده مجددا .

مداد رنگی
شیوا آزادمنش
نقاشی با مداد رنگی
راضیه پارسائیان
مداد رنگی، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
نقاشی مداد رنگی، سمانه حبیبی
سمانه حبیبی
مداد رنگی نقاشی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
نقاشی با مداد رنگی، سمانه حبیبی
سمانه حبیبی
مداد رنگی طبیعت بیجان، معصومه احمدی
معصومه احمدی
مداد رنگی طبیعت بیجان، معصومه احمدی
معصومه احمدی
مداد رنگی طبیعت بیجان، هدایت محمدی
هدایت محمدی
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی طبیعت بیجان، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی طبیعت بیجان، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی طبیعت بیجان، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی ، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی چهره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی منظره، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
مداد رنگی پرنده، انسیه سعیدی
انسیه سعیدی
مداد رنگی، انسیه سعیدی
انسیه سعیدی
مداد رنگی، انسیه سعیدی
انسیه سعیدی
مداد رنگی، سپیده وحیدپور
سپیده وحیدپور
نقاشی چهره مداد رنگی، مرضیه رستمیان
مرضیه رستمیان
مداد رنگی، پگاه شجاعی
پگاه شجاعی
مداد رنگی طبیعت بیجان، سمانه حبیبی
سمانه حبیبی
چهره مداد رنگی، مریم عیوضی
مریم عیوضی